Search form

Yoan ma Peba 20:26

26Ɨ eit (8) bibɨr kak ke Tina b'auyaena rɨga re b'usaya met wɨngɨr nat wekenonj, sɨ Toma toda omanda ton kɨma yɨbnonj. Ɨ mora re ɨdoki na wekenonj, ajɨ Yesu kea ikonj wɨngɨr wa dɨde ket onyitonj towa wɨpɨnd, ɨ dɨde ket yindonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma!”