Search form

Yoan ma Peba 20:27

27Ɨ Yesu ket Tomand yomnonj da, “Mobe moina yɨmkak teyinɨm dɨkɨnd yɨra esopayam dɨde Koina yɨm yɨr ange. Ɨ moina yɨm teyinɨm dɨde ket Koina yorora yɨra yesopae. Sɨ goro gar ke utkunda kesa rɨga tawɨm, ajɨ gar ke utkunda rɨga na taet!”