Search form

Yoan ma Peba 20:29

29Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Rɨka nok pae man gar ke utkunda ke nokasɨt, nokɨp kemb man Ken yɨr nonget? Sɨ yepiya ra maka Ken yɨr notngi, ajɨ ton gar ke utkunda ke notkasi, ton re God ma b'ogɨl omni rɨga im.”