Search form

Yoan ma Peba 20:30

Peba Ɨrɨkam Mop

30Ɨ Yesu kwa nɨnda jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj Tina b'auyaena rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ onggɨtyam wɨko gatab awɨr im ɨrɨki wekeny onggɨt peba wɨngɨrɨnd.