Search form

Yoan ma Peba 20:31

31Ajɨ kon onggɨtyam yɨtkak erɨkinyɨn re nok mim da ɨdenat wɨn gar ke utkunda oramisya da Yesu re Keriso e, Godɨmna B'ɨga e, dɨde nokɨm da ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke yɨrkokar okasya Tina nyɨwɨm pɨlɨnd.