Search form

Yoan ma Peba 20:5

5Ɨ ton ket uwontonj dɨde ket ɨsetɨki kobɨrgɨm ondrɨki yɨr anginonj onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨrɨnd. Ajɨ ton maike gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj.