Search form

Yoan ma Peba 20:6

6Ɨ Simon Petro yɨmta kena opendonj dɨde ket gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj. Sɨ toda kwa kea yɨr anginonj ɨsetɨki kobɨrgɨm ondrɨki.