Search form

Yoan ma Peba 20:7

7Ɨ onggɨtyam mop paspas kobɨrgɨm rɨna re Yesu ma mopɨnd ɨjobɨki yɨbnonj, ton re ma nɨnda ɨsetɨki kobɨrgɨm kɨma na yɨpand yɨbnonj. Ajɨ yɨpa b'enga pɨpmet nat eoromki yɨbnonj.