Search form

Yoan ma Peba 20:8

8Sɨ onggɨt b'auyaena rɨgat yet re naska opendonj, todaka ɨdenatemb gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj. Dɨde ket yɨr anginonj ɨ ket ton gar ke utkunda yoramitonj.