Search form

Yoan ma Peba 21

Yesu Seben (7) B'auyaena Rɨga wa pɨlwa Pɨta Awonj

1Ɨ onggɨt kak ke Yesu b'usaya Tilenggyam pɨta awonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa Tiberiya sɨpa yurund. Sɨ ɨja naemb jɨ pɨta awonj. 2Sɨ tonpiyamb jɨ rɨga yɨpand wekenonj opi re Simon Petro ɨ Toma ogenaya da Didimo ɨ Natanael yet re ikonj Kana tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd ɨ Jebedaimna b'ɨga nɨmog ɨ dɨde kwa nɨmog rɨga osi Yesu ma b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd. 3Ɨ Simon Petro ten amninonj da, “Kon kabum ɨwɨka ma neken.” Sɨ toda ket tin yomno da, “Sɨda man kɨma wuyɨn-a.” Ɨ ton ket wuwonj dɨde ket gɨga wa angurkɨto. Ajɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd ton makwa nangga na ewɨkto. 4Ɨ re sɨtawarjog awonj, Yesu kea ket onyitonj onggɨt sɨpa yurund. Ajɨ b'auyaena rɨgap Tin maka yongwato da Yesute. 5Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Kor b'ɨgawar! Ke ngai nangga kabum na wɨn ewɨkindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Makwa o.” 6Sɨ Yesu ten amninonj da, “Gɨr b'ɨska gɨga yɨmjog tab ke! Sɨ wɨn opima kabum temjindam.” Sɨ onggɨt penaemb ton gɨr b'ɨsko ɨ ket ma yɨpa kɨma kabum na gɨr borand wekenonj, sɨ ton ma rɨrɨr na ɨrgɨnatam towaina danda ke. 7Sɨ onggɨt penaemb Yesu ma ɨtemb singi iyeni b'auyaena rɨgat Petrond yomnonj da, “Yonggyamte!” Seg re Simon Petro yutkundonj da, “Yonggyamte,” ton tina tumɨnd kobɨrgɨm ke b'ibgonj, nokɨp ton wɨ kesa na yɨbnonj. Ɨ ton ket sɨpa wa unykitonj. 8Ajɨ nɨnda b'auyaena rɨgap yɨmta na kabum kɨma gɨr ɨgonyɨgony yiyo gɨga nya de yuru wa, mop nokɨp yuru ke pɨn re ama rɨka nainti (90) mita na. 9Ɨ re ton gɨl wa ɨpkɨto, ton kea yɨr angto wul ɨtani dɨde kabum wulɨnd, ɨ kwa sana. 10Ɨ Yesu ten amninonj da, “Nɨnda kabum teyinam rɨna re wɨn otade ewɨkindam!” 11Sɨ Simon Petro gɨga wa angitonj dɨde gɨr ɨgonyɨgony yiyonj gɨl wa. Ɨ gɨr borand ukoi kabum re wan andred pipti tri (153) na wekenonj. Ɨ nangga ma jɨ da odede jogjog kabum na, ajɨ gɨr maike ɨnyoukonj. 12Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Tuyɨm ayo! Sɨtawar diyam aina!” Ajɨ b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd makwa yɨpa rɨgat pɨtakɨpɨnd Tin erkitam yomnonj odedemb da, “Yetet Man?” Nokɨp ton kea wumɨr yokato da Yonggyamte. 13Ɨ Yesu ket yikonj sana okatam dɨde ket towa akainonj. Ɨ kwa toda ɨja na kabum yomnɨkonj. 14Ɨ Yesu uj ke Tina utnyita kak ke kea Tina b'auyaena rɨga wa wɨpɨnd pɨta aenonj. Sɨ ɨtemb re jɨ nowa manaemb ket.

Yesu ake Petro

15Ɨ re ton sɨtawar diyam seg aukɨto, Yesu Simon Petrond yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ma man ɨta Ken ukoi singi niyenyɨt ajɨ onggɨtyam nɨnda rɨgap ma ukoi kana e singi niyenyi?” Sɨ Petro Tin mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Koina mamoi tangeninyɨt!” 16Ɨ Yesu b'usaya Petrond yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Sɨ Petro mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Koina mamoi yɨr tepkinyɨt!” 17Ɨ Yesu nowam ket tin yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Sɨ Petro ket gar bebɨg awonj nokɨp Ton nowa manaemb ket tin yɨgekitonj da, “Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Ɨ Petro ket Tin mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Man wumɨr et komkesa gasa. Sɨ Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket kwa tin yomnonj da, “Koina mamoi tangeninyɨt! 18Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Ɨte re man sisɨl rɨgand mɨbnyɨt, man rɨrɨr e aenyɨt molenggyam rob b'ikonenam dɨde menamenam rɨtata ra man singi taet menonɨm. Ajɨ ra man mid taet, man osiya moina yɨm tetnɨket, ɨ yɨpa rɨgat men rob mitkiteny dɨde ket men mitiyeny rɨtata ra man maka singi taet menonɨm.”+ 19Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re ouyawa mana da Petro rɨdede nya kae uj okas dem dɨde Godɨm b'ogɨl ɨnyomarena okau dem. Ɨ onggɨt yɨt opurena seg ke, Ton Petrond yomnonj da, “Ken yɨmta nundoke!”

Yesu dɨde Tina Singi Iyeni B'auyaena Rɨga

20Ɨ Petro wɨp engendonj dɨde ket yɨrɨk yunjomkitonj ɨtemb Yesu ma singi iyeni b'auyaena rɨgand re tin yɨmta yundokonj. Ɨ tonɨtemb jɨ rɨga yet re Yesum wus ke b'ɨrmekiti omiti yɨbnonj kikitum diyamdiyam wɨnɨnd dɨde Yesund yerkitonj da, “Yonggyam! Yetemb jɨ rɨga ra Men tɨb mii?” 21Ɨ re Petro tin yɨr yongonj, ton ket Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Sɨ rɨngma jɨ daka ɨtemb rɨga tau dem?” 22Sɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Ra Kon singi taen da ton yilo ɨbɨm ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn dem, ɨtemb re ma man kɨma yɨt e. Man yɨmta nundoke!” 23Sɨ onggɨt penaemb onggɨtyam yɨt warabag aukonj gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa da, “Onggɨt b'auyaena rɨgat ma ɨta uj okas.” Ajɨ Yesu maka odede yindonj da, “Ton ma ɨta uj okas,” ajɨ ɨja na da, “Ra Kon singi taen da ton yilo ɨbɨm ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn dem, ɨtemb re ma man kɨma yɨt e.”

24Ton ɨntemb jɨ b'auyaena rɨga yete re yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneniny onggɨtyam gatab dɨde yete re onggɨtyam peba yɨrɨk. Sɨ men wumɨr im da tina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog im.

25Ɨ opima ta kwa nɨnda jogjog gasa rɨna re Yesu amnɨkinonj. Sɨ rako onggɨtyam komkesa yɨpayɨpa gasa ɨrɨki wekeny, kon nony aen da kupka gowukoyɨt makwa rɨrɨr e onggɨtyam ɨrɨki peba tawaminy.