Search form

Yoan ma Peba 21:1

Yesu Seben (7) B'auyaena Rɨga wa pɨlwa Pɨta Awonj

1Ɨ onggɨt kak ke Yesu b'usaya Tilenggyam pɨta awonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa Tiberiya sɨpa yurund. Sɨ ɨja naemb jɨ pɨta awonj.