Search form

Yoan ma Peba 21:12

12Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Tuyɨm ayo! Sɨtawar diyam aina!” Ajɨ b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd makwa yɨpa rɨgat pɨtakɨpɨnd Tin erkitam yomnonj odedemb da, “Yetet Man?” Nokɨp ton kea wumɨr yokato da Yonggyamte.