Search form

Yoan ma Peba 21:15

Yesu ake Petro

15Ɨ re ton sɨtawar diyam seg aukɨto, Yesu Simon Petrond yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ma man ɨta Ken ukoi singi niyenyɨt ajɨ onggɨtyam nɨnda rɨgap ma ukoi kana e singi niyenyi?” Sɨ Petro Tin mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Koina mamoi tangeninyɨt!”