Search form

Yoan ma Peba 21:17

17Ɨ Yesu nowam ket tin yɨgekitonj da, “Yoanɨmna b'ɨga Simon! Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Sɨ Petro ket gar bebɨg awonj nokɨp Ton nowa manaemb ket tin yɨgekitonj da, “Ɨta man Ken singi niyenyɨt?” Ɨ Petro ket Tin mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Man wumɨr et komkesa gasa. Sɨ Man wumɨr et da kon ɨta singi miyenyɨn.” Ɨ Yesu ket kwa tin yomnonj da, “Koina mamoi tangeninyɨt!