Search form

Yoan ma Peba 21:2

2Sɨ tonpiyamb jɨ rɨga yɨpand wekenonj opi re Simon Petro ɨ Toma ogenaya da Didimo ɨ Natanael yet re ikonj Kana tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd ɨ Jebedaimna b'ɨga nɨmog ɨ dɨde kwa nɨmog rɨga osi Yesu ma b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd.