Search form

Yoan ma Peba 21:20

Yesu dɨde Tina Singi Iyeni B'auyaena Rɨga

20Ɨ Petro wɨp engendonj dɨde ket yɨrɨk yunjomkitonj ɨtemb Yesu ma singi iyeni b'auyaena rɨgand re tin yɨmta yundokonj. Ɨ tonɨtemb jɨ rɨga yet re Yesum wus ke b'ɨrmekiti omiti yɨbnonj kikitum diyamdiyam wɨnɨnd dɨde Yesund yerkitonj da, “Yonggyam! Yetemb jɨ rɨga ra Men tɨb mii?”