Search form

Yoan ma Peba 21:23

23Sɨ onggɨt penaemb onggɨtyam yɨt warabag aukonj gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa da, “Onggɨt b'auyaena rɨgat ma ɨta uj okas.” Ajɨ Yesu maka odede yindonj da, “Ton ma ɨta uj okas,” ajɨ ɨja na da, “Ra Kon singi taen da ton yilo ɨbɨm ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn dem, ɨtemb re ma man kɨma yɨt e.”