Search form

Yoan ma Peba 21:25

25Ɨ opima ta kwa nɨnda jogjog gasa rɨna re Yesu amnɨkinonj. Sɨ rako onggɨtyam komkesa yɨpayɨpa gasa ɨrɨki wekeny, kon nony aen da kupka gowukoyɨt makwa rɨrɨr e onggɨtyam ɨrɨki peba tawaminy.