Search form

Yoan ma Peba 21:6

6Sɨ Yesu ten amninonj da, “Gɨr b'ɨska gɨga yɨmjog tab ke! Sɨ wɨn opima kabum temjindam.” Sɨ onggɨt penaemb ton gɨr b'ɨsko ɨ ket ma yɨpa kɨma kabum na gɨr borand wekenonj, sɨ ton ma rɨrɨr na ɨrgɨnatam towaina danda ke.