Search form

Yoan ma Peba 3

Yesu dɨde Nikodemo

1Ɨ yɨpa rɨga yɨbnonj Parisai rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ tina nyɨ re Nikodemot. Ɨ ton re Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga na. 2Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd, ton ket yikonj Yesum pɨlwa, ɨ ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn wumɨr im da man Godɨm

pɨlke metkot re ouyaena rɨga na. Mop nokɨp ra maka ra God yɨpa rɨgam pɨlɨnd ɨbɨm, ton makwa rɨrɨr e odede kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkiny rɨnsim re man amnɨkeneninyɨt.” 3Seg Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Ra man maka b'usaya tukenjɨt, man ma rɨrɨr et God ma pumb tungg yɨr ongongɨm.” 4Ɨ Nikodemo daka Yesund yerkitonj da, “Sɨ rɨdede e kwa rɨgajog tukenj? Rɨrɨr e ton ti mogɨmna kom bora wa b'ɨtgar, ɨ ket tukenj?” 5Yesu ket mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Ra yɨpa rɨga maka ra tukenj nyɨ dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke, ton ma rɨrɨr e God ma pumb tungg wa b'ɨtgar. 6Sɨ gɨm ke rɨga jɨ re rɨgaina jɨ kae tukenj, ajɨ wɨngawɨnga ke rɨga re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae tukenj. 7Sɨ man goro kɨd kesa tawɨm nangga yɨtkak gatab e re Kon wumɨr momnyɨn. Ajɨ wɨn b'ogla b'usaya tukenjindam. 8Ɨ rɨb re tina singi rɨrɨr nate yikeny. Sɨ ra man tina dudlam tutkunjɨt, ajɨ man ma wumɨr et rɨngkae ta ik dɨde rɨtama ta yik. Komkesa Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke ukuki rɨga re toda kwa odede yɨpa wɨp imemb.” 9Seg Nikodemo ket yerkitonj da, “Sɨ rɨdede e onggɨtyam mɨle rɨrɨrkɨp tainy?” 10Sɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Man re Israel rɨga wa ouyaena rɨga et. Sɨ man nangga pae maka wumɨr mɨbnyɨt onggɨtyam wɨngawɨnga gatab? 11Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Sɨn ɨnsim apurenindam nangga im re sɨn wumɨr wekenyɨn. Ɨ sɨn ɨnsim yɨr ungata yɨt apurenindam nangga im re sɨn yɨr ongong eyenindam. Ajɨ wɨn makaima sowaina yɨr ungata yɨt emjatenindam. 12Kon gowukoi gasa kaim wen wumɨr amneninyɨn, ajɨ wɨn makaima yɨtkak gar ke utkunda ke akasindam. Sɨ rada Kon pumb tungg gasa kaim yɨtnono tamneninyɨn, rɨdede im wɨn onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke takatenindam? 13Ɨ makwa ke ngai yɨpa rɨga pumb tungg wa yikonj, ajɨ ɨnta yɨpaina, Rɨgamna B'ɨga yet re pumb tungg ke ikonj. 14Ɨ rɨgap b'ogla Rɨgamna B'ɨgand urowasi wulkak kumb wa odede rɨja na re Mose demb de wul kesa tunggɨnd yɨpa gɨrem yurowatonj gɨrem ongi rɨga yilo okatam ra ton ɨtemb gɨrem yɨr ongi. 15Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨgap yepiya ra gar ke utkunda oramisi Ti pɨlɨnd, ton b'ogla yakate dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar.

16“God ma sobijog na gowukoi rɨga singi eyeninonj, sɨ onggɨt penaemb Ton Tina lesmɨta B'ɨga akainonj. Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga yepiya ra Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramisi, ton ma opima negɨr taukanj ajɨ ton ɨta okasi dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 17Ɨ God Tina B'ɨga gowukoi rɨga wa pɨlwa yɨtmɨkitonj re ma gowukoi rɨga negɨr ma b'ɨsagɨka mana, ajɨ onggɨt mana da gowukoi rɨgap yɨrkokar okasi Tina wɨko ke. 18Sɨ yete re Ti pɨlɨnd gar ke utkunda yoramis, ton ma ɨta ket negɨr ma b'ɨsagɨka okas. Ajɨ yete re maka gar ke utkunda yoramis, ton re kea negɨr ma b'ɨsagɨka okati e yɨbɨm. Mop nokɨp ti awɨr e gar ke utkunda oramiti yɨbnau Godɨmna lesmɨta B'ɨga, Tina nyɨwɨm pɨlɨnd. 19Sɨ ɨtemb re negɨr ma b'ɨsagɨka e. Sɨ ngaya re kea ikonj onggɨt gowukoi wa. Ajɨ rɨgap sɨbɨb e singi yiyenyi, ajɨ ton ma ɨta onggɨtyam ngaya singi yiyenyi nokɨp towaina mɨle re negɨrjog im wekeny. 20Komkesa rɨga yepim re negɨrjog mɨle amnɨkenenanj, ton onggɨt ngayam re bond im aukenenanj. Sɨ ton ma opima onggɨt ngayam pɨlwa tuweny nokɨp ra ton ngaya wa tuweny, ton moga im da towaina negɨr mɨle ke pɨta wa raukinem. 21Ajɨ yepim re ɨmɨnjog mɨle amnɨkenenanj, ton opima onggɨt ngayam pɨlwa tuweny, nokɨm da ɨdenat ton towaina omnɨki mɨle tapekanj da onggɨtyam towaina mɨle re God ma singind omnɨki im.”

Baptiso Yoanɨmna Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt

22Onggɨt kak ke Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga wuwonj Yuda eriya wa. Ɨ Ton ademb de yɨpand gɨlgɨl wekenonj, ɨ Ton ket rɨga baptiso amnɨkinonj. 23Ɨ Ainon tungg re Salim tungg wus nat yɨbnonj, ɨ demb de ma yɨpa kɨma nyɨ wɨmenapu na wekenonj. Sɨ onggɨt penaemb Yoan toda kwa rɨga baptiso amnɨkinonj onggɨt tunggɨnd. Sɨ rɨga re kea wuwenonj, dɨde ket baptiso yokateno. 24Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd rɨgap Yoanɨnd maka sɨbɨbmet wa yoramito. 25Nɨnda Yoanɨmna b'auyaena rɨga yɨpa Ju rɨga kɨma yɨt b'ɨpatento Ju rɨga waina ɨseka mɨle gatab. 26Ɨ ton ket Yoanɨm pɨlwa tuwonj, ɨ Yoanɨnd yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Yɨr de, ɨtemb re rɨga yet re man kɨma yɨbnonj Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa, ɨ re man Ti gatab yɨr ungata yɨt pɨta amneninot, Ton rɨga im baptiso amnɨkiny. Sɨ jogjog rɨga im Ti pɨlwa wuweny.” 27Sɨ Yoan mɨra amninonj da, “Makwa yɨpa rɨga rɨrɨr e okas nanggamog gasa, ajɨ b'ogla rada God ti okau. 28Sɨ wɨn b'ogla walenggyam kor gatab yɨr ungata yɨt tapurenindam rɨna re kon nindond da, ‘Kon ma Kerisoten ajɨ Godɨt ken naska nɨtmɨkitonj, ɨ ɨngkenaemb ket Ton ikonj.’ 29Ra yɨpa molkongga awowɨm mɨle tawɨk, ɨtemb jɨ sisɨl kongga kɨma rɨga e yet ra kongga okas. Ɨ sisɨl kongga kɨma rɨgamna masar re ti wus nate onyiti ɨbɨm tin yɨm okawam. Ɨ ra masar tutkunj onggɨtyam sisɨl kongga kɨma rɨgamna yɨtkak da, ‘Sɨn kea b'ogɨl molkongga i aya,’ ton ma sobijog gar sam e tainy. Sɨ koda yɨpa wɨp emb onggɨtyam gar sam ke yɨndangɨr auki nɨbnyɨn. 30Sɨ ɨtemb re rɨga Keriso b'ogla ukoijog rɨga rain, ajɨ kon b'ogla goujog rɨga rawɨn.”

31Ɨ yet ra wub kumb ke ik, ton re ukoijog rɨga e, ajɨ komkesa gasa ra ti wɨra nasim tekeny. Ɨ yet ra gowukoi ke ik, ton re yɨpa gowukoi rɨga e. Sɨ ton gowukoi gasa gatab im tapureniny. Sɨ Keriso yet re pumb tungg ke ikonj, Ton re ukoijog rɨga e ajɨ komkesa gasa re Ti wɨra nasim wekeny. 32Ton ɨnsim yɨr ungata yɨt apureniny rɨna re Ton yɨr anginonj dɨde utkundenonj. Ajɨ makwa yɨpa rɨgat onggɨtyam Tina yɨr ungata yɨt emjasiny. 33Ɨ rɨga yete re onggɨtyam Tina yɨr ungata yɨt emjasiny, sɨ tontemb tina garɨnd tɨrɨr yomɨny da God re ɨmɨnjog e. 34Mop nokɨp ɨtemb Rɨga, Keriso yena re God yɨtmɨkitonj, Ton Godɨmna opureni yɨtkak im apureneniny, nokɨp God Ti Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kupkakupka e yokaeneny. 35Ɨ Abu God onggɨt Ti B'ɨgand singi e yiyeny, sɨ Ton kea komkesa gasa Ti yɨmɨnd aramisinonj. 36Sɨ yet ra onggɨt B'ɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar kɨma e. Ajɨ yet ra maka onggɨt B'ɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton ma ɨta yɨrkokar okas. Ajɨ ton God ma ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka wɨra nate yɨbneneny.