Search form

Yoan ma Peba 3:1

Yesu dɨde Nikodemo

1Ɨ yɨpa rɨga yɨbnonj Parisai rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ tina nyɨ re Nikodemot. Ɨ ton re Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga na.