Search form

Yoan ma Peba 3:10

10Sɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Man re Israel rɨga wa ouyaena rɨga et. Sɨ man nangga pae maka wumɨr mɨbnyɨt onggɨtyam wɨngawɨnga gatab?