Search form

Yoan ma Peba 3:11

11Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Sɨn ɨnsim apurenindam nangga im re sɨn wumɨr wekenyɨn. Ɨ sɨn ɨnsim yɨr ungata yɨt apurenindam nangga im re sɨn yɨr ongong eyenindam. Ajɨ wɨn makaima sowaina yɨr ungata yɨt emjatenindam.