Search form

Yoan ma Peba 3:12

12Kon gowukoi gasa kaim wen wumɨr amneninyɨn, ajɨ wɨn makaima yɨtkak gar ke utkunda ke akasindam. Sɨ rada Kon pumb tungg gasa kaim yɨtnono tamneninyɨn, rɨdede im wɨn onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke takatenindam?