Search form

Yoan ma Peba 3:18

18Sɨ yete re Ti pɨlɨnd gar ke utkunda yoramis, ton ma ɨta ket negɨr ma b'ɨsagɨka okas. Ajɨ yete re maka gar ke utkunda yoramis, ton re kea negɨr ma b'ɨsagɨka okati e yɨbɨm. Mop nokɨp ti awɨr e gar ke utkunda oramiti yɨbnau Godɨmna lesmɨta B'ɨga, Tina nyɨwɨm pɨlɨnd.