Search form

Yoan ma Peba 3:2

2Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd, ton ket yikonj Yesum pɨlwa, ɨ ket Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Sɨn wumɨr im da man Godɨm

pɨlke metkot re ouyaena rɨga na. Mop nokɨp ra maka ra God yɨpa rɨgam pɨlɨnd ɨbɨm, ton makwa rɨrɨr e odede kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkiny rɨnsim re man amnɨkeneninyɨt.”