Search form

Yoan ma Peba 3:29

29Ra yɨpa molkongga awowɨm mɨle tawɨk, ɨtemb jɨ sisɨl kongga kɨma rɨga e yet ra kongga okas. Ɨ sisɨl kongga kɨma rɨgamna masar re ti wus nate onyiti ɨbɨm tin yɨm okawam. Ɨ ra masar tutkunj onggɨtyam sisɨl kongga kɨma rɨgamna yɨtkak da, ‘Sɨn kea b'ogɨl molkongga i aya,’ ton ma sobijog gar sam e tainy. Sɨ koda yɨpa wɨp emb onggɨtyam gar sam ke yɨndangɨr auki nɨbnyɨn.