Search form

Yoan ma Peba 3:36

36Sɨ yet ra onggɨt B'ɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar kɨma e. Ajɨ yet ra maka onggɨt B'ɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton ma ɨta yɨrkokar okas. Ajɨ ton God ma ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka wɨra nate yɨbneneny.