Search form

Yoan ma Peba 3:8

8Ɨ rɨb re tina singi rɨrɨr nate yikeny. Sɨ ra man tina dudlam tutkunjɨt, ajɨ man ma wumɨr et rɨngkae ta ik dɨde rɨtama ta yik. Komkesa Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke ukuki rɨga re toda kwa odede yɨpa wɨp imemb.”