Search form

Yoan ma Peba 4

Yesu dɨde Yɨpa Samariya Tunggam Kongga

1Ɨ Parisai rɨgap kea utkundo odede da Yesu jogjog rɨga im Tina b'auyaena rɨgam amnɨkiny dɨde jogjog rɨga im baptiso amnɨkiny, ajɨ Yoan re ma jog im. Sɨ Yesu kea wumɨr yokatonj onggɨtyam Parisai rɨgaina utkundeni yɨtkak gatab. 2Ɨmɨnjog e da Yesu maka Tilenggyam yena baptiso amnɨkinonj ajɨ Tina b'auyaena rɨgapiya. 3Sɨ Yesu Yuda eriya ke yiwatonj, ɨ ket b'usaya Galili eriya wa ɨtendonj. 4Ɨ re Yesu Galili eriya wa ɨtendam awonj, Ton kea God ma singind yɨsamkonj da Ton

Samariya eriya nata e yik. 5Sɨ onggɨt penaemb Yesu yikonj de yɨpa taun wa Samariya eriya wɨngɨrɨnd, ogenaya da Sikar. Ɨ Sikar taun re wus nat yɨbnonj onggɨtyam goukɨpol ke rɨna re Yakob yokawonj ti b'ɨga Yosepɨm. 6Ɨ demb de kea Yakobɨmna euki nyɨkip yɨbnonj. Ɨ Yesu nya pɨnpɨn ɨmaeni map jɨ yarɨm awonj. Sɨ re Ton onggɨt nyɨkip wusɨnd ɨsamlitonj, kea ket lomtɨk awonj.

7Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket yɨpa Samariya tunggam kongga tikonj nyɨ iskam. Sɨ Yesu ket tin womnonj da, “Be ngai onayam nyɨ nokae!” 8Mop nokɨp onggɨt wɨnɨnd Yesumna b'auyaena rɨga re kea Yesund yɨraro dɨde onggɨt taun wa wuwonj owou imdam. 9Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga maka Samariya tunggam rɨga kɨma b'inkɨndenento. Sɨ onggɨt penaemb ɨtomb Samariya tunggam kongga Yesund yomnonj da, “Man re Ju rɨga et, ɨ kon re Samariya tunggam kongga en. Sɨ rɨdede ma pae Man ken nɨgekisɨt onaya nyɨwɨm?” 10Ɨ Yesu tin mɨra womnonj da, “Ra man wumɨr okasɨt nangga e God ma yiyag wurar, dɨde ra Ken notɨngwasɨt yete re Kon merkisɨn da ‘Onaya nyɨ nokae,’ manɨt rako Ken nerkisɨt ɨ Kon keako mor mokaen yɨrkokar nyɨ.” 11Ɨ onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Sɨ Mor awɨr e daka nyɨkak nyɨ iskam, ɨ nyɨ re ma sobijog ngortod wa e yɨbɨm onggɨt nyɨkipɨnd. Sɨ onggɨt paemb, rɨngkae Man okasɨt onggɨtyam yɨrkokar nyɨ? 12Mera b'u Yakobɨt onggɨtyam nyɨkip yeukonj, ɨ tonjog, ɨ tina b'ɨgawar ɨ dɨde tina ongeni b'angga onggɨt nyɨkip kena nyɨ yonaikeneno. Ɨ ton ket ɨtemb nyɨkip sowa nokainonj. Sɨ rɨka Man pumbjog rɨga et ajɨ Yakob re goujog rɨga e?” 13Yesu ket mɨra womnonj da, “Komkesa yepiya ra onggɨtyam nyɨ onaikenenyi, ton opima b'usaya nyɨpa taukenenanj. 14Ajɨ yet ra onggɨtyam nyɨ onai rɨnte ra Kon okaen, ton makwa ɨta ngai nyɨpa taukeneny. Ajɨ onggɨtyam nyɨ rɨna ra Kon okaen, ti pɨlɨnd yɨpa kipnyɨ pɨla e tawɨk. Sɨ onggɨtyam nyɨ tobrureneny ra dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okawa ma.” 15Ɨ onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Sɨ be Man kor nokae onggɨtyam nyɨ, nokɨm da ɨdenat kon maka nyɨpa taukenenyɨn, dɨde ɨdenat kon maka dɨkɨnd nyɨ iskam netkenenyɨn.”

16Sɨ Yesu tin womnonj da, “Meke, ɨ moleowɨnd ara emoket, ɨ dɨde ket tɨtenjɨt dor dɨkɨnd!” 17Ɨ ket onggɨt konggat yɨsmonggawonj da, “Kor awɨr e leo.” Seg Yesu tin womnonj da, “Sɨ ɨmɨnjog na man minjɨt da kor awɨr e leo. 18Nokɨp mor paib (5) leo na mɨbnainonj. Ɨ kwa rɨnte re ket rɨga man kɨma yɨbɨm re ma mor leojog e. Sɨ onggɨtyam moina opureni yɨt re ɨmɨnjog e.” 19Ɨ onggɨt konggat ket windonj da, “Ukoyam! Kon ket yɨr mongen re da Man yɨpa bageyam et. 20Sɨn re Samariya tunggam rɨga im, ɨ sowa b'uwarɨp onggɨt Gerisim dor natemb Godɨnd yewangaeneno. Ajɨ wɨn Ju rɨgap endenindam da ɨnta yɨpaina pɨpmet Yerusalem taunɨnd Godɨnd ewangayam.” 21Seg Yesu ket onggɨt konggand womnonj da, “Kongga! Gar ke utkunda ke nokate! Ɨta jɨ wɨn ik. Ra onggɨt wɨnɨnd wɨn ma ɨta B'und ewangaenenya onggɨt Gerisim dorɨnd o de Yerusalem taunɨnd. 22Ɨ wɨn yewangaenenya nangga im re wɨn ma wumɨr im. Ajɨ sɨn yewangaenenyu nangga e re sɨn wumɨr, nokɨp yɨrkokar okawa mɨle ik re Ju rɨga wa pɨlkae. 23Ajɨ wɨn ɨta ik. Sɨ ɨtemb jɨ yu wɨn rɨdenasim ra ɨmɨnjog ewangaya rɨgap B'und ewangaenenyi wɨngawɨnga ke dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke. Mop nokɨp B'u odede Tinɨm ewangaya rɨga im oraka eyeniny. 24Ɨ God re Wɨngawɨnga e. Sɨ Tinɨm ewangaya rɨgap b'ogla ewangaya yeyene wɨngawɨnga ke dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke.” 25Sɨ todaka ket onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Kon wumɨr en da Mesiya, ogenaya da Keriso, ɨta ik. Ɨ ra Ton ik, Ton ɨta komkesa gasa gatab mera tesɨpkeniny.” 26Sɨ Yesu ket ti pɨta womnawonj da, “Kon ɨntemb jɨ Rɨga yet re man kɨma yɨtnono aenyɨn.”

27Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu onggɨt Samariya tunggam kongga kɨma yɨtnono aenonj, Tina b'auyaena rɨga ɨtekto, ɨ ket kɨd kesa na auto, nokɨp Yesu kea onggɨtyam kongga kɨma yɨtnono aenonj. Ajɨ makwa ngai yɨpa rɨgat yerkitonj da, “Nangga e Man yomnɨket?” o da, “Nangga pae Man ton kɨma yɨtnono aenyɨt?” 28Seg ket onggɨt konggat omanda tina nyɨkak yɨraronj, dɨde ket ɨtendonj taun wa. Ɨ ton kea ket rɨga wumɨr amninonj da, 29“Tuyɨm, ɨ onggɨt Rɨgand yɨr ongongɨm yopa yete re ken wumɨr nomneny komkesa gasa gatab rɨna re kon amnɨkeneninond. Ma rɨka ɨtemb re Rɨga, Kerisote?” 30Sɨ rɨgap taun ke yiwato, ɨ ket Yesum pɨlwa tuwonj.

31Ɨ onggɨt ganggand re rɨga maka opekto, Tina b'auyaena rɨgap Tin ɨl yongko da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Be ngai diyam ae!” 32Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Kor ɨta owou owowɨm rɨnsim re wɨn ma wumɨr im.” 33Sɨ ket Tina b'auyaena rɨgap towalenggyam b'ɨgekena wuwenonj da, “Ke yet owou Ti itiyau owowɨm?” 34Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “God Ken nɨtmɨkitonj Tina singi wɨko omnɨkam dɨde undwatam. Sɨ ɨntemb jɨ Kornɨm owou. 35Ma wɨn endenindam da powa (4) mobi im komb ɨ ɨngkaemb ket erngokam wɨn ik dem? Ajɨ Kon wen tamninyɨn. Wɨn yɨr epangkinam dɨde ket yɨr ke ɨnjomkena teyenindam sopapu. Sɨ kɨp re kea ungijog im erngokam. 36Ɨ yete re kɨp erngoka eyeniny, ton re kea tina mɨra okati e yɨbɨm, sɨ ton kɨp bobo omnɨka eyeniny de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. Nokɨm da ɨdenat tuny ɨgmarka rɨga dɨde kɨp erngoka rɨga yɨpand gɨlgɨl sam okasya. 37Ɨ rɨgap yɨpa yɨtkak opurena yiyenyi da, ‘Yɨpa rɨgat tuny ɨgmarka eyeniny ajɨ b'enga rɨgat kɨp erngoka teyeniny.’ Sɨ onggɨtyam yɨtkakɨt kea ɨmɨnjog e yɨmjas onggɨtyam mɨle gatab. 38Ɨ Kon wen tetmɨkisinyɨn ra kɨp erngoka mim rɨna re wɨn maka bebɨg kɨma yɨr ɨpka eyentondam. Sɨ nɨnda rɨgapiya bebɨg kɨma yɨr epkɨto, ajɨ wɨn kɨp erngoka teyenindam ra towaina bebɨg kɨma b'asowa wɨko omnɨki sopapu kaim.”

39Ɨ re onggɨt konggat Yesum gatab yɨr ungata yɨt b'usekonj da, “Ton kea wumɨr nomneny komkesa mɨle rɨna re kon amnɨkeneninond,” onggɨt taun ke rɨgap kea tina yɨt utkundeno. Sɨ onggɨtyam tina yɨt ke ma yɨpa kɨma Samariya tunggam rɨgapiya Yesund gar ke utkunda ke yokato. 40Sɨ onggɨt penaemb ket ton Samariya tunggam rɨgap Yesum pɨlwa tuwonj, ɨ ket Yesund yerkito ton kɨma towaina taunɨnd wɨmenam. Sɨ Yesu adea ket ton kɨma yɨbnonj nɨmog bibɨr kɨma. 41Ɨ Yesu towa yɨtkak pɨtapɨta amnenainonj, sɨ onggɨtyam Tina yɨtkak kenaemb kwa b'usaya jogjog rɨga gar ke utkunda rɨga aukɨto. 42Sɨ ket rɨgap onggɨt konggand womno da, “Sɨn kea ket sowalenggyam Yesu ma yɨtkak utkundenindam dɨde sɨn ket wumɨr aindam da ɨtemb rɨga re ɨmɨnjog gowukoi rɨga wa yɨrkokar okawa rɨga e. Sɨ onggɨt paemb sɨn ma ɨta ket Yesund gar ke utkunda ke okasu moina opureni yɨtkak ke.”

Yɨpa Ukoi Nyɨ Rɨga ma B'ɨga Ɨsakendam

(Mat 8:5-13; Luk 7:1-10)

43Ɨ nɨmog bibɨr kak ke Yesu Sikar taun ke yiwatonj de Galili eriya wa. 44Yesu Tilenggyam yɨr ungata yɨt yindonj da, “Makwa ɨta yɨpa bageyamɨt rɨga wa pɨlke b'ɨsnawa yokateny tinajog tunggɨnd.” 45Ɨ re Galili tunggam rɨga Yerusalem taun wa wuwenonj Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam okatam, ton ademb de komkesa mɨle yɨr angto rɨna re Yesu amnɨkinonj onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd. Sɨ onggɨt penaemb re Yesu Galili eriya wa opendonj, Galili tunggam rɨgap Tin simesime yomno.

46Ɨ ket Yesu b'usaya Galili eriya wɨngɨrɨnd Kana tungg wa yikonj rɨkɨnd re Ton nyɨ ke ɨk yomnɨkonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kingɨmna ukoi wɨko rɨga yɨbnonj Kaparnaum taunɨnd, ɨ tina b'ɨga re kopa na yɨbnonj. 47Sɨ onggɨt rɨga ma b'ɨga re momta uj okata nat yɨbnonj. Sɨ onggɨt penaemb re ton ket utkundonj da Yesu ke Yuda eriya ke ikonj de Galili eriya wa, ton kea ket Yesum pɨlwa yikonj. Ɨ ton ket yɨgekitonj menonɨm tina met wa dɨde tina b'ɨga ɨsakendam. 48Yesu tin yomnonj da, “Ra maka ra wɨn yɨr ongya Koina kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko, sɨ wɨn ma opima gar ke utkunda ke notkasya.” 49Ɨ onggɨt kingɨmna ukoi wɨko rɨgat Yesund ɨl yongkonj da, “Yonggyam! Koina b'ɨga momta e uj okas. Sɨ wanaka nikya!” 50Sɨ Yesu tin yomnonj da, “B'ogɨl e, man meke! Moina b'ɨga ke yilo yokas.” Seg onggɨt rɨgat ket Yesu ma yɨt gar ke utkunda ke yokatonj rɨna re tin yomnonj. Seg ɨngkenaemb ket ton yiwatonj. 51Ɨ re ton menon yokatonj tungg wa, nyawɨnd nɨnda tina wɨko rɨgap tin wɨpwɨp yomno bage yɨt kɨma. Sɨ ton ket tin wumɨr yomno da, “Mor b'ɨga ke yilo yokasɨm.” 52Seg onggɨt ukoi wɨko rɨgat wɨn gatab ten arkisinonj da, “Rɨdenat kor b'ɨga b'ogɨl awɨm?” Sɨ ton ket tin wumɨr yomno da, “Sɨm nat juwarɨt tin yɨrarɨm sɨmana wan (1) kɨlok gatab.” 53Sɨ ti b'u kea ket wumɨr yokatonj da, “Onggɨtyam yɨpaina wɨn natemb Yesu ken yɨt nomnenyɨm da mor b'ɨga ke yilo yokas.” Seg ket ton dɨde komkesa rɨga Yesund gar ke utkunda ke yokato yepiya re tina metɨnd wekenonj. 54Ɨ re Yesu Yuda eriya ke ikonj de Galili eriya wa, Ton nɨmogɨm onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko na yomnɨkonj.