Search form

Yoan ma Peba 4:1

Yesu dɨde Yɨpa Samariya Tunggam Kongga

1Ɨ Parisai rɨgap kea utkundo odede da Yesu jogjog rɨga im Tina b'auyaena rɨgam amnɨkiny dɨde jogjog rɨga im baptiso amnɨkiny, ajɨ Yoan re ma jog im. Sɨ Yesu kea wumɨr yokatonj onggɨtyam Parisai rɨgaina utkundeni yɨtkak gatab.