Search form

Yoan ma Peba 4:10

10Ɨ Yesu tin mɨra womnonj da, “Ra man wumɨr okasɨt nangga e God ma yiyag wurar, dɨde ra Ken notɨngwasɨt yete re Kon merkisɨn da ‘Onaya nyɨ nokae,’ manɨt rako Ken nerkisɨt ɨ Kon keako mor mokaen yɨrkokar nyɨ.”