Search form

Yoan ma Peba 4:11

11Ɨ onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Sɨ Mor awɨr e daka nyɨkak nyɨ iskam, ɨ nyɨ re ma sobijog ngortod wa e yɨbɨm onggɨt nyɨkipɨnd. Sɨ onggɨt paemb, rɨngkae Man okasɨt onggɨtyam yɨrkokar nyɨ?