Search form

Yoan ma Peba 4:14

14Ajɨ yet ra onggɨtyam nyɨ onai rɨnte ra Kon okaen, ton makwa ɨta ngai nyɨpa taukeneny. Ajɨ onggɨtyam nyɨ rɨna ra Kon okaen, ti pɨlɨnd yɨpa kipnyɨ pɨla e tawɨk. Sɨ onggɨtyam nyɨ tobrureneny ra dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okawa ma.”