Search form

Yoan ma Peba 4:15

15Ɨ onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Sɨ be Man kor nokae onggɨtyam nyɨ, nokɨm da ɨdenat kon maka nyɨpa taukenenyɨn, dɨde ɨdenat kon maka dɨkɨnd nyɨ iskam netkenenyɨn.”