Search form

Yoan ma Peba 4:20

20Sɨn re Samariya tunggam rɨga im, ɨ sowa b'uwarɨp onggɨt Gerisim dor natemb Godɨnd yewangaeneno. Ajɨ wɨn Ju rɨgap endenindam da ɨnta yɨpaina pɨpmet Yerusalem taunɨnd Godɨnd ewangayam.”