Search form

Yoan ma Peba 4:21

21Seg Yesu ket onggɨt konggand womnonj da, “Kongga! Gar ke utkunda ke nokate! Ɨta jɨ wɨn ik. Ra onggɨt wɨnɨnd wɨn ma ɨta B'und ewangaenenya onggɨt Gerisim dorɨnd o de Yerusalem taunɨnd.