Search form

Yoan ma Peba 4:22

22Ɨ wɨn yewangaenenya nangga im re wɨn ma wumɨr im. Ajɨ sɨn yewangaenenyu nangga e re sɨn wumɨr, nokɨp yɨrkokar okawa mɨle ik re Ju rɨga wa pɨlkae.