Search form

Yoan ma Peba 4:23

23Ajɨ wɨn ɨta ik. Sɨ ɨtemb jɨ yu wɨn rɨdenasim ra ɨmɨnjog ewangaya rɨgap B'und ewangaenenyi wɨngawɨnga ke dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke. Mop nokɨp B'u odede Tinɨm ewangaya rɨga im oraka eyeniny.