Search form

Yoan ma Peba 4:25

25Sɨ todaka ket onggɨt konggat Yesund yomnonj da, “Kon wumɨr en da Mesiya, ogenaya da Keriso, ɨta ik. Ɨ ra Ton ik, Ton ɨta komkesa gasa gatab mera tesɨpkeniny.”