Search form

Yoan ma Peba 4:27

27Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu onggɨt Samariya tunggam kongga kɨma yɨtnono aenonj, Tina b'auyaena rɨga ɨtekto, ɨ ket kɨd kesa na auto, nokɨp Yesu kea onggɨtyam kongga kɨma yɨtnono aenonj. Ajɨ makwa ngai yɨpa rɨgat yerkitonj da, “Nangga e Man yomnɨket?” o da, “Nangga pae Man ton kɨma yɨtnono aenyɨt?”