Search form

Yoan ma Peba 4:34

34Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “God Ken nɨtmɨkitonj Tina singi wɨko omnɨkam dɨde undwatam. Sɨ ɨntemb jɨ Kornɨm owou.