Search form

Yoan ma Peba 4:35

35Ma wɨn endenindam da powa (4) mobi im komb ɨ ɨngkaemb ket erngokam wɨn ik dem? Ajɨ Kon wen tamninyɨn. Wɨn yɨr epangkinam dɨde ket yɨr ke ɨnjomkena teyenindam sopapu. Sɨ kɨp re kea ungijog im erngokam.