Search form

Yoan ma Peba 4:36

36Ɨ yete re kɨp erngoka eyeniny, ton re kea tina mɨra okati e yɨbɨm, sɨ ton kɨp bobo omnɨka eyeniny de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. Nokɨm da ɨdenat tuny ɨgmarka rɨga dɨde kɨp erngoka rɨga yɨpand gɨlgɨl sam okasya.