Search form

Yoan ma Peba 4:37

37Ɨ rɨgap yɨpa yɨtkak opurena yiyenyi da, ‘Yɨpa rɨgat tuny ɨgmarka eyeniny ajɨ b'enga rɨgat kɨp erngoka teyeniny.’ Sɨ onggɨtyam yɨtkakɨt kea ɨmɨnjog e yɨmjas onggɨtyam mɨle gatab.