Search form

Yoan ma Peba 4:38

38Ɨ Kon wen tetmɨkisinyɨn ra kɨp erngoka mim rɨna re wɨn maka bebɨg kɨma yɨr ɨpka eyentondam. Sɨ nɨnda rɨgapiya bebɨg kɨma yɨr epkɨto, ajɨ wɨn kɨp erngoka teyenindam ra towaina bebɨg kɨma b'asowa wɨko omnɨki sopapu kaim.”