Search form

Yoan ma Peba 4:39

39Ɨ re onggɨt konggat Yesum gatab yɨr ungata yɨt b'usekonj da, “Ton kea wumɨr nomneny komkesa mɨle rɨna re kon amnɨkeneninond,” onggɨt taun ke rɨgap kea tina yɨt utkundeno. Sɨ onggɨtyam tina yɨt ke ma yɨpa kɨma Samariya tunggam rɨgapiya Yesund gar ke utkunda ke yokato.