Search form

Yoan ma Peba 4:40

40Sɨ onggɨt penaemb ket ton Samariya tunggam rɨgap Yesum pɨlwa tuwonj, ɨ ket Yesund yerkito ton kɨma towaina taunɨnd wɨmenam. Sɨ Yesu adea ket ton kɨma yɨbnonj nɨmog bibɨr kɨma.