Search form

Yoan ma Peba 4:41

41Ɨ Yesu towa yɨtkak pɨtapɨta amnenainonj, sɨ onggɨtyam Tina yɨtkak kenaemb kwa b'usaya jogjog rɨga gar ke utkunda rɨga aukɨto.