Search form

Yoan ma Peba 4:42

42Sɨ ket rɨgap onggɨt konggand womno da, “Sɨn kea ket sowalenggyam Yesu ma yɨtkak utkundenindam dɨde sɨn ket wumɨr aindam da ɨtemb rɨga re ɨmɨnjog gowukoi rɨga wa yɨrkokar okawa rɨga e. Sɨ onggɨt paemb sɨn ma ɨta ket Yesund gar ke utkunda ke okasu moina opureni yɨtkak ke.”